خرید
۵,۰۰۰ تومان

حسابداری مخارج تأمین مالی( مطابق با استاندارد حسابداری شماره 13)