خرید
۵,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و وجود حسابرس داخلی