خرید
۵,۰۰۰ تومان

نمونه پروپوزال رشته عمران مدلسازی اندرکنش سنگدانه و ملات سيمان بر پايه مدل خميری- خسارت