خرید
۷۰,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص سن از تصاویر چهره با استفاده از زاویه صورت در متلب