خرید
۱۶,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۰۰ تومان

پروژه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت