خرید
۱۵,۰۰۰ تومان ۹,۹۰۰ تومان

جزوات درس تئوری احتمالات بر گرفته از کتاب مبانی احتمال شلدون راس