خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۸,۷۰۰ تومان

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک راعی (فصل پنجم)