خرید
۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۹۰۰ تومان

پروژه مدلسازی و حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی با زمانهای تنظیم وابسته به توالی