خرید
۱۵,۰۰۰ تومان ۹,۸۰۰ تومان

پروژه ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک درپیش بینی درماندگی مالی