خرید
۱۱,۰۰۰ تومان ۷,۹۰۰ تومان

دانلود پروژه بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سرکوال و رتبه بندی آنها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی