خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۸,۹۰۰ تومان

فایل ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی، AHP و TOPSIS