خرید
۷,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان

پروژه مدل ریاضی برای مسئله زنجیره تامین معکوس با در نظر گرفتن نیازمندی های مشتری