خرید
۱۲,۰۰۰ تومان ۸,۸۰۰ تومان

پایان نامه ارشد کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت ( QFD) به منظور توسعه محصول