×
خرید
۵,۹۰۰ تومان

پايان نامه مهندسي كامپيوتر با عنوان ديوار آتش مبتني بر سيستم عامل لينوكس

خرید
۷,۹۰۰ تومان

پایان نامه ارشد اثرات لینالول بر الگوي فعالیت نورونی حلزون و بر همکنش با مکانیسم هاي سلولی دخیل در القاي فعالیت صرعی

خرید
۹,۹۰۰ تومان

پایان نامه ارشد بررسي امکانسنجي استفاده از مدل فولمر براي تخمين ورشکستگي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس

خرید
۱۷,۰۰۰ تومان

پایان نامه ارشد پرستاری درمورد بازگشت بیماران سوختگی به جامعه

خرید
۸,۹۰۰ تومان

پایان نامه ارشد تاثير واحد كنترل كيفيت در سازمان حسابرسي بر اجراي اثر بخش حسابرسي صورتهاي مالي از ديدگاه حسابرسان شاغل

خرید
۸,۸۰۰ تومان

پایان نامه ارشد کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت ( QFD) به منظور توسعه محصول

خرید
۶,۹۰۰ تومان

پایان نامه بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

خرید
۱۲,۰۰۰ تومان

پایان نامه بررسی عوامل موثر در تقویت نشاط سازمانی و انگیزش کارکنان و ارائه راهکار های افزایش آن

خرید
۷,۵۰۰ تومان

پایان نامه بررسی مبلمان و چشم انداز شهری در پیاده راه ها

خرید
۸,۸۰۰ تومان

پایان نامه برنامه ریزی مقابله با خطرات طبیعی

خرید
۵,۹۰۰ تومان

پایان نامه تکنیکهای جوشکاری

خرید
۶,۹۰۰ تومان

پایان نامه جامع ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس تهران

پشتیبانی سن فایل
0