خرید
۵,۹۰۰ تومان

پروژه طراحی و کاربرد سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستانهای دولتی